home home > home english disclaimer & copyright

english: scroll down

Disclaimer & copyright

nederlands:

Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de inhoud van de disclaimer en copyright meldingen. Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving die op enigerlei wijze met betrekking tot deze website ontstaat. Onder andere aanvaard ik geen aansprakelijkheid met betrekking tot defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan mij of aan u, het al dan niet functioneren van deze website, misbruik van de website in welke vorm dan ook, het verlies van gegevens, aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. Op deze website en deze Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan. Ik behoud me het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze Disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze website en deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Ik ben niet verantwoordelijk voor de toevoegingen in het gastenboek. Desalniettemin worden deze wel door mij in de gaten gehouden en behoud ik mij het recht toe ze te wijzigen danwel te verwijderen. Dit in het geval van beledigende teksten of toevoegingen die puur en alleen commercieel van aard zijn, zulks ter mijner beoordeling. Toevoegingen die de grenzen van normale ethiek en moraal overschrijden (links naar pagina's met obsceen materiaal) worden niet alleen verwijderd. De host van die pagina's zal worden geïnformeerd. Overname van tekst en tools is toegestaan met bronvermelding, echter nooit om deze voor geldelijk gewin te gebruiken.

Voor overname van afbeeldingen is mijn toestemming verëist.

De spellen genoemd op deze site zijn eigendom van verschillende bedrijven en copyright hiervan berust bij deze bedrijven. De tekst en tools op deze site zijn door mij geschreven en het is geenzins mijn bedoeling hier geldelijk gewin mee te behalen of het copyright van deze bedrijven te schaden.

De foto’s op deze site komen uit diverse bronnen. Voor wat betreft de foto’s van spellen gaat mijn speciale dank uit naar mijn favoriete spellensite: BoardGameGeek.com

katana

nederlands:

This site resides under Dutch law. By use of this site you agree with the contents of all disclaimer en copyright notifications - English and Dutch. This is a personal site - no financial gain intended, nor breaking copyright of the games named on this site. Use of all text and tools is free for personal use, but only when naming the source. Use of pictures only after my agreement. Contact me.

Special thanks for the photo's of games on this site goes to my favorite boardgame site: BoardGameGeek.com

Guestbook: submissions which are only advertorial will be removed on short notice. Links which leads to offensive material (i.e. which are in violation of a normal men's ethics) will be reported to that host.


Laatste update van deze pagina: 01 March 2012
 

Zoek je info over
Kobudo in Venlo?  

 

 
Facebook LinkedIn RSS